Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Orzeł Fan dostępny pod adresem www.fan-klub.pl, prowadzony jest przez Elżbietę Klemencką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sport Ekspert Elżbieta Klemencka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP 7291945050, REGON 471696710
zarejestrowaną w ewidencji CEIDG pod adresem:
Łódź, ulica Rzgowska 109

info@fan-klub.pl
tel: 450-079-666

1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
1.3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

§2

Definicje

2.1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sport Ekspert, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7291945050,
REGON 471696710
2.2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
2.3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
2.4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fan-klub.pl, w którym Klient może złożyć zamówienie.
2.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
2.6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.7. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
2.8. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2.9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
2.10. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań
2.11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
2.12. Przedmiot świadczenia – produkt i dostawa, które są przedmiotem umowy.

§3

Warunki ogólne

3.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
3.1.1 Urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
3.1.2 Dostęp do poczty elektronicznej;
3.1.3 Przeglądarka internetowa z zainstalowaną najnowszą wersją wtyczek Java i Flash: Mozilla Firefox w wersji 38.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 32.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 47.0. lub wyższej, Safari w wersji 9.0 lub wyższej;
3.1.4 Minimalna rozdzielczość ekranu 1280×1024 pikseli;
3.2. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnienie wymagań technicznych przez infrastrukturę techniczną Klienta.
3.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. Klienci w takim przypadku zostaną o takim ograniczeniu powiadomieni.
3.4. Umowa między sklepem a Kupującym zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszym regulaminem.
3.5. Ceny produktów podawane przez Sprzedawcę podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3.6. Ostateczna kwota do zapłaty przez Kupującego składa się z ceny za Produkt oraz kosztu dostawy, o ostatecznej kwocie do zapłaty Kupujący informowany jest na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
3.7. Każdy termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
3.8. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
3.9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
3.10. Sprzedawca zabezpiecza oraz potwierdza wszelkie istotne postanowienia umowy poprzez przesłanie na wskazany adres email:a) potwierdzenia zamówienia;b) informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy;
3.11. Sprzedawca zabezpiecza oraz potwierdza wszelkie istotne postanowienia umowy poprzez dołączenie do zrealizowanego zamówienia
a) dowodu zakupu
b) informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy

§4 Obowiązki Kupującego

4.1. Kupujący akceptując Regulamin zobowiązuje się:
4.1.1. dostarczać i przekazywać jedynie treści nienaruszające przepisów prawa,
4.1.2. korzystać ze sklepu w sposób, który nie będzie uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Kupujących;
4.1.3. korzystać ze sklepu w sposób nie powodujący zakłóceń w jego funkcjonowaniu;
4.1.4. wykorzystywać treści zamieszczone w Sklepie jedynie w ramach osobistego użytku;
4.1.5. korzystać ze sklepu nie naruszając przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej i postanowień niniejszego regulaminu;

 

§5 Zasady zawierania Umowy i realizacja Zamówienia

5.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu zamówienia.
5.2. Aby złożyć zamówienie należy:
1) Wybrane produkty dodać do koszyka;
2) Wybrać rodzaj dostawy;
3) Wybrać rodzaj płatności;
4) Wybrać adres dostarczenia przedmiotu umowy;
5) Sfinalizować zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

5.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza niezwłocznie jego otrzymanie oraz przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości na wskazany adres email nie później niż do czterdziestu ośmiu godzin od złożenia zamówienia.
5.4. Zamówienia mogą być składane całodobowo.
5.5. W przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem realizacja zamówienia następuje bezzwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
5.6. W przypadku wybrania przez Klienta płatności elektronicznych, kartą płatniczą albo przelewem realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności Konsumenta na koncie Sprzedającego, jednakże płatność ta nie może zostać uiszczona później niż do trzydziestego dnia od zawarcia umowy.
5.7. Wysyłka przedmiotu umowy realizowana jest w terminie określonym na stronie Produktu.
5.8. W przypadku zamówienia Produktów o odmiennych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów.
5.9. Jeśli wyborem dostawy jest odbiór osobisty Przedmiotu Umowy, Przedmiot Umowy będzie gotowy do odbioru w terminie określonym na stronie Produktu będącego Przedmiotem Umowy. Informacja o gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru zostanie przesłana na wskazany adres email.
5.10. Bieg terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta zaczyna się, w przypadku płatności przelewem, kartą płatniczą albo poprzez płatności elektroniczne, od daty zaksięgowania płatności na rachunku Sprzedawcy.
5.11. Bieg terminu gotowości Produktu do obioru przez Klienta zaczyna się, w przypadku wyboru płatności przy odbiorze osobistym, od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.12. Przedmiot Umowy wraz z dowodem zakupu , regulaminem sklepu, informacją o prawie odstąpienia od umowy oraz wzorem formularza odstąpienia od umowy zostaje wysyłany wybranym rodzajem dostały na wskazany adres miejsca wydania rzeczy.

§6

Prawo do odstąpienia od umowy

6.1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.

6.2. Bieg terminu odstąpienia od umowy bez podania przyczyny rozpoczyna się od daty dostarczenia Przedmiotu Umowy Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

6.3. W przypadku zawarcia Umowy obejmującej wiele Produktów, które dostarczane są osobno, termin 14 dni na odstąpienie od Umowy biegnie od daty dostarczenia ostatniej rzeczy.

6.4. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Przesłanie oświadczenia przez Konsumenta przed upływem 14 dni wystarczy do zachowania terminu.

6.5. Konsument oświadczenie o odstąpieniu od umowy może złożyć na formularzu, dostępnym pod adresem https://fan-klub.pl/formularz-zwrotu/ (wzór tego formularza stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta), jednakże nie jest to konieczne. Konsument może też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w inne formie będącej zgodną z prawem konsumenckim.

6.6. Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na wskazany przez Konsumenta adres email.

6.7. W przypadku odstąpienia od Umowy, uznaje się ją za niezawartą.

6.8. Zwrot Przedmiotu Umowy powinien zostać dokonany niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Odesłanie rzeczy przed upływem terminy wystarczy do jego zachowania.

6.9. Zwrot Przedmiotu Umowy dokonywany jest na koszt Konsumenta.

6.10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu, tylko jeśli zmniejszenie to wynika z korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.

6.11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.13.  Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

.6.14. Konsumentowi prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§7

Rękojmia

7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7.2. Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558§1.
7.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7.4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby się kupującego inny sposób zaspokojenia.
7.5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.
7.6. Sprzedawca ma obowiązek usunąć wadę lub wymienić rzecz posiadającą wadę na niewadliwą w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
7.7. Jeśli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy posiadającej wadę w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo a w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego.
7.8. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
7.9. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
7.10. Konsument, może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest zobowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
7.11. Dostarczenie przez Kupującego, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, rzeczy do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, następuje na koszt sprzedawcy. Jeżeli miejsce nie zostało określone w umowie, należy dostarczyć ją w miejsce, w którym rzecz została wydana kupującemu. Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą i wymianą, a w szczególności koszty demontażu, dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
7.12. Sprzedawca jest zobowiązany przyjąć od kupującego wadliwą rzecz w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
7.13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w ciągu 14 dni, przyjmuje się, że uznał to żądanie za zasadne.
7.14. Jeśli wśród sprzedanych rzeczy tylko niektóre są wadliwe, a istnieje możliwość odłączenia ich od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy tylko rzeczy wadliwych.
7.15. Kupujący, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej, może żądać naprawionej szkody, którą poniósł przez zawarcie umowy, nie wiedząc o istnieniu wady. Żądania w szczególności mogą dotyczyć zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowywania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.
7.16. Kupujący może odesłać rzecz na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy, jeśli sprzedawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem rzeczy.
7.18. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy Konsumentowi.
7.19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednakże termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od wydania rzeczy Konsumentowi.
7.20. Przed upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy Konsumentowi lub rok od dnia stwierdzenia wady Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
7.21. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonywania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego wyroku.
7.22. W razie dochodzenia w postępowaniu mediacyjnym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonywania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
7.23. Kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli Kupujący tego nie zrobi, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.
7.24. Jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek zawarcia umowy, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowywania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w taki zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
7.25. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/zbiorowe_interesy_konsumentow.phphttps://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
8.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
8.4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 9

Dane osobowe i polityka prywatności.

9.1. Administrator Danych Osobowych uzyskuje prawo do przetwarzania danych osobowych Kupujących na podstawie ich zgody na przetwarzanie danych w określonym celu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.
9.2. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, zbierania ich, przetwarzania i przechowywania.
9.3. Administrator Danych Osobowych jest odpowiedzialny za prawa dotyczące danych osobowych Kupującego.
9.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych dokonywane jest w granicach prawnego obowiązku lub w granicach postanowień umowy.
9.5. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, np.:

1. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
2. Podmiotom umożliwiającym Sprzedawcy dokonywanie zdalnych płatności;
3. Bankom;
4. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5. Podmiotom wspierającym Sprzedawcę w prowadzonej działalności w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Sprzedawcy.

9.6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
9.7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
9.9. W celu realizacji zamówienia Kupującego przetwarzane i zbierane są następujące dane osobowe:adres pocztowy;adres e-mail – konieczny do komunikacji związanej z zamówieniem;miejsce wydania rzeczy;numer telefonu
9.10. Wszelkie szczegółowe rozwiązania związane z danymi osobowymi związanymi z korzystaniem ze sklepu zawarte są w polityce prywatności.